Filtreringsvalg

Høring om bevæpning

PSTs syn er at trusselbildet tilsier generell bevæpning av norsk politi. Oppdrag hvor det er naturlig at politiet opptrer ubevæpnet bør utredes og klargjøres. PST støtter utvalgets syn på at generell, permanent bevæpning vil kreve et tydelig hjemmelsgrunnlag.

Sikkerhet ved ansettelsesforhold

PST, NSM, Økokrim og Kripos har i ulike trusselvurderinger og rapporter pekt på innsidetrusselen som en utfordring for både offentlige- og private virksomheter. Sammen med Næringslivets sikkerhetsråd har myndighetene utarbeidet denne veilederen med  intensjon om å øke kunnskapen om, og gi råd for å redusere risikoen som innsidertrusselen kan representere

Hvor ofte gir PST ut trusselvurderingen?

Sikker reise

Ved utanlandsreiser kan ein kome i situasjonar der eigen eller medreisande sin tryggleik blir truga. Det er mange måtar å sikre seg på. Handboka "Sikker reise" inneheld tryggleiksråd for dei som deltek i offentlege delegasjonar på reise til utlandet, og deira medreisande.

PSTs årsregnskap for 2017

PSTs årsregnskap og revisjonsberetning publiseres etter krav fra Finansdepartementets til statlige forvaltningsorganer i rundskriv R115.

Rapport om soloaktører

22. juli 2011 opplevde Norge et av de verste soloterrorangrepene i Europa. Den pågående trenden med ekstrem islamistisk soloterror i Europa tilsier at dette vil være en sjelden, men alvorlig utfordring for vestlige sikkerhetstjenester også i tiden fremover.